{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Materialet består av följande lagar ur Finlands lag:

Andelsbankslag (Ha 24 a) Beredskapslag (T 1) Bingof¨rordning (B 38 a) Bokföringslag 30.12.1997/1336 Civiltjänstförordning (K 15) Civiltjänstlag (K 14) Finlands grundlag 11.6.1999 Fordonsförordning (Ek 96) Föreningslag (Ci 10) Föreningsregisterförordning (Ci 10 a) Föreningsregistret (Ci 10 b) Förordning om enskilda skogar (Ek 43 a) Förordning om hem- och postförsäljning (Ha 19 a) Förordning om försöksverksamhet med samhällstjänst (St 17 a) Förordning om konsumentklagonämnden (Ha 19 k) Förordning om konsumentombudsmannen (Ha 19 g) Förordning om länsrätterna (B 3) Förordning om marknadsdomstolen (Ha 19 i) Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter Förordning om rehabiliteringspenning (S 38) Förordning om statsbudgeten (Nr 1243) Förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder (Ha 19 c) Förordning om verkställighet av samhällstjänst (St 17 b) Förordning om vissa spelautomater och andra spelanordningar (B 38 b) Förvaltningslag 6.6.2003/434 Förvaltningsprocesslag 26.7.1996/586 Jordabalk 12.4.1995/540 Kommunallag 17.3.1995/365 Kommunallag (D 1) Konkurslag 20.2.2004/120 Konsumentskyddslag (Ha 19) Körkortsförordning (Ek 94) Lag om aktiebolag (Ha 5) Lag om anordnande av konsumentrådgivning i kommunerna (Nr 72) Lag om avförande av vissa föreningar ur Lag om borgen och tredjemanspant 19.3.1999/361 Lag om bostadsaktiebolag (Ha 7) Lag om bostadsköp 23.9.1994 Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (Nr 705) Lag om förmyndarverksamhet 1.4.1999/442 Lag om försvarstillstånd (K 49) Lag om försäkringskassor (Nr 1164) Lag om försöksverksamhet med samhällstjänst (St 17) Lag om handelsrepresentanter och försäljare (Nr 417) Lag om hyra av bostadslägenhet 31.3.1995 Lag om indrivning av fordringar 22.4.1999/513 Lag om konsumentklagonämnden (Ha 19 j) Lag om konsumentombudsmannen (Ha 19 f) Lag om konsumentskydd vid fastighetsförmedling (Ha 19 b) Lag om likabehandling 20.1.2004/21 Lag om marknadsdomstolen (Ha 19 h) Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 21.5.1999/621 Lag om preskription av skulder 15.8.2003/728 Lag om rättegång i brottmål 11.7.1997/689 Lag om specialiserad sjukvård (I 37) Lag om skiljeförfarande (Nr 967) Lag om statsandelar till kommunerna (Nr 688) Lag om statsrådet 28.2.2003/175 Lag om stöd för hemvård av barn (Nr 797) Landsbygdsnäringsförordning (Ek 31 b) Landsbygdsnäringslag (Ek 31 a) Markanvändnings- och bygglag 5.2.1999/132 Marknadsdomstolslag 28.12.2001/1527 Medborgarskapslag 16.5.2003/359 Miljöskyddslag 4.2.2000/86 Namnlag (Ci 1) Ordningslag 27.6.2003/612 Penningautomatförordning (B 38) Personuppgiftslag 22.4.1999/523 Reglemente för statsrådet 3.4.2003/262 Självstyrelselag för Åland (A 41 a) Sparbankslag (Ha 24) Språklag 6.6.2003/423 Strålskyddsförordning (Ar 33) Sysselsättningsförordning (Q 5) Sysselsättningslag (Q 4) This file is composite of the newest legal texts, originally published in Finlands författningssamling 1992 Vägtrafiklag (Ek 92) Utlänningslag (H 30)