{include https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/resurstext/fisk-includes/fisk.html}

Samlingen består av material som är utgivet av städer, kommuner och offentliga myndigheter under tidsperioden 2001-2012. En del av texterna är ursprungligen skrivna på finska och översatta till svenska av myndigheten i fråga.

Dessa texter ingår i samlingen:

2001: Barnen mitt ibland oss, 2001 (Vasa stad) Budget år 2002 och planperiod 2003-04, 2001 (Mariehamns stad)

2002: Barn- och ungdomspolitiskt program i Mariehamn, 2002 (Mariehamns stad) Fördjupad lärokurs i dans i grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen 2002 (Utbildningsstyrelsen) Fördjupad lärokurs i musik i grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen 2002 (Utbildningsstyrelsen) Fördjupad lärokurs i teaterkonst i grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen 2002 (Utbildningsstyrelsen) Fördjupad lärokurs i visuell framställning i grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen 2002 (Utbildningsstyrelsen)

2003: Barnfamilj 2003 (FPA) Bostadsbidrag 2003 (FPA) Din grundtrygghet 2, 2003 (FPA) Din grundtrygghet 6, 2003 (FPA) Grunderna för gymnasiets läroplan 2003 (Utbildningsstyrelsen) Staden Jakobstads strategiplan för åren 2004-2015, 2003 (Jakobstad) Svenskt i Finland 2003 (Svenska Finlands folkting) Uppföljning av trafikolyckor - åren 1989-1996 och 1996-2002, 2003 (Mariehamns stad) Vet du att 2003 (Svenska Finlands folkting)

2004: Barnfamilj 2004 (FPA) Bostadsbidrag 2004 (FPA) Din grundtrygghet, 2004 (FPA) Din grundtrygghet 2, 2004 (FPA) Din grundtrygghet 6, 2004 (FPA) Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 (Utbildningsstyrelsen) Hamnordning för Helsingfors stad, 2004 (Helsingfors stad) Utvecklingsstrategi för glesbygdsområdena, 2004 (Lojo stad)

2005: Grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningen, allmän lärokurs 2005 (Utbildningsstyrelsen) Personalpolitiskt program, 2005 (Saltviks kommun) Planen för småbarnsfostran i Vasa stad, 2005 (Vasa stad) Verksamhetsberättelse år 2004, 2005 (Mariehamns stad)

2006: Barnfamilj 2006 (FPA) Bokslut 2005, 2006 (Jakobstad) Grunderna för läroplanerna i övriga religioner i den grundläggande utbildningen 2006 (Utbildningsstyrelsen) Identitet och framtid 2006 (Svenska Finlands folkting)

2007: Barnpolitiskt program i Lovisanejden 2007 (Lovisa stad) Budget år 2008 och ekonomiplan 2009-10, 2007 (Mariehamns stad) Publikberättelse 2007, 2007 (Yle)

2008: Bokslut 2007, 2008 (Yle) Ge ditt barn en gåva 2008 (Svenska Finlands folkting) Personalberättelse, 2008 (Vasa stad) Uppföljningsrapport om Vasa stads barn- och familjepolitiska program, 2008 (Vasa stad)

2009: Folktinget 2009 (Svenska Finlands folkting) Grunderna för läroplanen för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen 2009 (Utbildningsstyrelsen) Grundexamen i barn- och familjearbete, barnledare 2009 (Utbildningsstyrelsen) Hälsoskyddets anvisning för förfarandet vid handläggning av uppkomna misstankar om sanitära olägenheter, 2009 (Borgå stad) Kohesions- och Konkurrenskraftsprogrammet (KOKO) 2010-2013, 2009 (Närpes stad och Dynamo) Kommunens strategi, 2009 (Kimitoöns kommun) Personalberättelse, 2009 (Vasa stad) På svenska - javisst! 2009 (Svenska Finlands folkting) Röd tråd för upphandling av tjänster på svenska 2009 (Svenska Finlands folkting) Strategi för Raseborgs stad 2009-2013, 2009 (Raseborgs stad) Utvecklingsplan för absoluta centrum i Mariehamn, 2009 (Mariehamns stad) Vanda säkerhetsplan 2009-2012, 2009 (Vanda stad) Väståboland, utkast till byggnadsstrategi, 2009 (Pargas stad)

2010: Bokslut 2009, 2010 (Raseborgs stad) Byggande i koloniträdgårdar, 2010 (Helsingfors stad) Byggnadsordning för Raseborgs stad, 2010 (Raseborgs stad) Ett frisk och välmående LOST. Välfärdsprogram för Lojo, Sjundeå, Ingå och Karislojo, 2010 Familjeförmåner när ett barn föds och växer upp 2010 (FPA) Finlandssvenskarna 2009 - en statistisk rapport 2010 (Svenska Finlands folkting) God ålderdom i Borgå, 2010 (Borgå stad) Grunderna för förskoleundervisningens läroplan 2010 (Utbildningsstyrelsen) Malax ås vattendragsarbeten: Kontrollundersökningarna åren 1997-2008, 2010 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Plan för småbarnsfostran i Pargas stad, 2010 (Pargas stad) Rapport om förvaltnings- och styrningssystemet 2010, 2010 (Yle) Språkprogram, 2010 (Borgå stad) Svenskt i Finland 2010 (Svenska Finlands folkting) Årsberättelse 2009, 2010 (Yle) Åtgärdsprogram för vattenvården i Nyland, 2010 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Ändringar och kompletteringar av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2010 (Utbildningsstyrelsen)

2011: Barnomsorgsplan 2012-2020, 2011 (Korsnäs kommun) Budget 2012 och ekonomiplan 2012-2014, 2011 (Raseborgs stad) Byggnadsordning för Närpes stad, 2011 (Närpes stad) Förutredning över verksamhetssektorn Kimitoöns turism – Kimitoöns kommun, 2011 (Kimitoöns kommun) Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen 2011 (Utbildningsstyrelsen) Grön motorväg -förutredning, slutrapport, 2011 (Lovisa stad) Grönområdesprogram 2011-2020, 2011 (Vanda stad) Handlingsprogrammet för ett Finland med två levande nationalspråk 2011 (Svenska Finlands folkting) Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning, 2011 (Lovisa stad) Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland - hållbar tillväxt med oss, 2011 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Personalberättelse 2011, 2011 (Yle) Servicenivå för Östra Nylands kollektivtrafik: Nylands ELY-centrals servicenivådefiniering för kollektivtrafik, 2011 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Skötsel- och användningsplan för Karleby skärgård, 2011 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar 2011 (Svenska Finlands folkting, SITRA) Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Lovisa stad, 2011 (Lovisa stad) Översiktsplan för våtmarker vid Lovisaån: Med jordbrukets vattenvård och naturens mångfald som mål, 2011 (Närings-, trafik- och miljöcentralen)

2012: Borgå stads bostadspolitiska program 2013-2018, 2012 (Borgå stad) Boskap på stranden eller inte?, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Budget 2013 och ekonomiplan 2013-2013, 2012 (Pargas stad) Budget och ekonomiplan 2013-2015, 2012 (Lovisa stad) ELY-centralen i Nyland: Samarbete och inflytande, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Förvaltningsstadga, 2012 (Raseborgs stad) Grunderna för läroplanen för integrationsutbildning av vuxna invandrare 2012 (Utbildningsstyrelsen) Grunderna för läroplanen för utbildning i läs- och skrivfärdigheter för vuxna invandrare 2012 (Utbildningsstyrelsen) Handlingsplan för strukturomvandlingsarbetet på Kimitoön, 2012 (Kimitoöns kommun) Kontroll av översvämningsskydds- och restaureringsprojektet i Vörå å, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Modell för hur busstrafiken ska ordnas i Borgå, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Nordliga landskap: "Tillämpning av den europeiska landskapskonventionen i kommunerna på Nordkalotten" - Konferensen 7.-9.9.2011, Enare, Finland, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Personalberättelse 2011, 2012 (Karleby stad) Plan för eftermiddagsverksamhet 2013-2014, 2012 (Esbo stad) Plan för väghållningen och trafiken 2013–2016, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Projektet Näringsurlakningen under kontroll (RaHa) : Jordbrukets vattenskydd i Nyland 2009-2014, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Strategi för åren 2012–2015: ELY-centralen i Nyland: En aktiv aktör från landsbygd till metropol, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Tillsammans för god vattenstatus: Bidra till arbetsprogrammet för vattenvården och de centrala frågorna inom Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde 2016-2021, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Undervattensmiljön i norra Östersjön: Viktigt att tänka på vid havsnära planering, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Värdefulla kalkberg och lundar i Nyland: Skyddet av objekt som är viktiga för naturens mångfald ersätts till skogsägare, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Österbottens markanvändnings-, trafik- och logistikutredning, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen) Översiktsplan för landskaps- och naturvård vid Petalax åmynning, 2012 (Närings-, trafik- och miljöcentralen)

2013: Ansvarsrapport 2012, 2013 (Yle) Bokslut 2012, 2013 (Yle) Borgå stads strategi 2014-2017, bakgrundspromemoria över beredningsskedet, 2013 (Borgå stad) Förvaltningsrådets berättelse 2011-2012, 2013 (Yle) Motiveringar till ändringen av miljöskyddsföreskrifterna, 2013 (Esbo stad) Strategiprogram 2013-2016, 2013 (Helsingfors stad) Vägledning för dig som ordnar evenemang i Vasa, 2013 (Vasa stad) Äldreomsorgsplan 2013-2023, 2013 (Korsnäs kommun)